Vertebral kolon, isminden de anla��laca�� gibi, kafatas� kemi�ine kafatas�ndan di�erine yerle�tirilmi� silindirik kemiklerden olu�ur.